Media بررسی لیفت عادی تا سومو ددلیفت

  • 2
  • 0
  • 0
Share
  • VAV
  • 4273 media
  • uploaded February 13, 2018

ددلیفت در واقع مثل یک پرس است چون شما پاها را به طرف زمین پرس می کنید و بازوها را در تمام مسیر حرکت صاف حفظ می کنید و میله را روی ران ها سر می دهید. در حقیقت شما باید هر تکرار را از جایی آغاز کنید که میله وقتی روی زمین است با استخوان ساق تماس دارد.

Show More

0 Comments

There are no comments yet. Add a comment.

web hit counter